Navigační menu+

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou závazné pro veškeré vztahy vzniklé uzavřením Smlouvy o koupi věci. Tyto podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění. V případě, že je zákazníkem soukromá osoba, jsou vztahy upraveny Občanským zákoníkem a jednotlivá znění těchto podmínek, která jsou v rozporu s tímto zákoníkem jsou pro ně neplatná. Smlouva o koupi věci začíná ve chvíli, kdy prodávající obdrží řádně vyplněnou objednávku od kupujícího. Kupující odesláním objednávky stvrzuje i souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Zrušení objednávky je možné do 6 hodin od potvrzení objednávky.

Pozdější storno objednávky je možné pouze na základě dohody s provozovatelem internetového obchodu.

V případě, že zákazník zvolil platbu převodem z účtu a následně se dohodne s provozovatelem internetového obchodu na zrušení objednávky, budou mu peníze vráceny do 7 pracovních dnů od přijetí platby na účet.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zákazník si nepřevezme nebo odmítne převzít zboží.

Důvodem k odstoupení je také nezaplacení dohodnuté částky na účet prodávajícího v daném termínu. Termínem zaplacení se rozumí den připsání peněz na účet prodávajícího, platba v hotovosti nebo platba přepravní společnosti při převzetí zásilky.

Ochrana osobních údajů

S objednávkou zasílá zákazník i některé své osobní údaje, které jsou nezbytné ke komunikaci, identifikaci a zaslání zboží. Tyto údaje jsou zařazeny do databáze klientů, s čímž kupující souhlasí při odeslání objednávky. Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data třetím osobám bez souhlasu vlastníka těchto dat, vyjma dodavatelské (přepravní) služby, pro kterou jsou tyto údaje nezbytně nutné pro doručení zásilky.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Reklamační řád

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé – nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací.

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady oznámit toto prodávajícímu.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen před převzetím zásilky od dopravní služby zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zásilky při přepravě. V případě jakýchkoli pochybností zkontrolovat obsah zásilky. Zboží určené k reklamaci je nutné předat prodávajícímu čisté, v originálním obalu, včetně veškerého příslušenství, popř. zajištěno proti poškození při přepravě. Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci na své náklady. Reklamované zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude převzato. Zákazník musí zároveň s poškozeným zbožím předložit i doklad o zaplacení.

Povinnosti prodávajícího

Reklamační řízení je zahájeno dnem převzetí reklamovaného zboží. V případě oprávněnosti reklamace je prodávající povinen vyměnit zboží za bezvadný kus či vrátit náležitou částku za vadný výrobek na základě podepsaného dobropisu ze strany reklamujícího. Prodávající vyřizuje reklamace ihned, nejdéle však do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení.